ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 

1.Προοίμιο:

Οι όροι, που ακολουθούν (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού παιχνιδιού (εφεξής «Παιχνίδι»), που η «ΑctionaidΕλλάς» διαμόρφωσε, διοργάνωσε (εφεξής «Διοργανωτής») και  παρέχει στις ιστοσελίδες της.Οι επισκέπτες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, που θα συμμετάσχουν  στο Παιχνίδι (εφεξής «Χρήστες»), οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες όρους, πριν από οποιαδήποτε χρήση του.Εφόσον συμμετάσχουν στο Παιχνίδι, τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους.

2.Αντικείμενο του Παιχνιδιού:

Η  «ActionAidΕλλάς»,, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαλήρου, αριθμ. 52, ΑΦΜ: 090275170 της Δ.Ο.Υ Ε΄Αθηνών,, διαμόρφωσε ένα  διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο θα διεξάγεται δια του διαδικτυακού της τόπου, http://education.actionaid.gr και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδίως της νεολαίας, αναφορικά με τις συνθήκες ζωής και τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπως και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.

3.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Παιχνίδι:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Παιχνίδι έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά και  ανήλικοι, κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων τους, η οποία θα πρέπει να παρέχεται  γραπτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα κατωτέρω. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων, οφείλουν να  έχουν υπό την επίβλεψή τους τους ανηλίκους, κατά τη  χρήση του Παιχνιδιού  από αυτούς.

4.Εγγραφή,ΛογαριασμόςΧρήστη:

Για τη συμμετοχή στο Παιχνίδι, απαιτείται εγγραφή και ένας λογαριασμός χρήστη.Η εγγραφή και ο λογαριασμός χρήστη είναι δωρεάν.Για την εγγραφή, ο Χρήστης πρέπει να  παρέχει ένα όνομα χρήστη,  ένα λογαριασμό χρήστη, καθώς και μια μια διεύθυνση e-mailaddress, όπως και την ηλικία του.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Παιχνίδι:

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Παιχνίδι, θα πρέπει να  κάνουν Login, δίνοντας το ονοματεπώνυμο, το e-mailκαι την ηλικία τους  στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή..Τα αρχεία, τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής   ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων στο Παιχνίδι, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη, αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Παιχνίδι και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Παιχνίδι.

6.Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Το περιεχόμενο του Διαδικτυακού Παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, παραστάσεων, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού  υλικού, απεικονίσεων  κλπ., αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Διοργανωτή  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται ή με οποιονδήποτε  τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Παιχνιδιού, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διοργανωτή.

7. Αποκλεισμός Ευθύνης για Πληροφορίες/Συμβουλές:

Το Παιχνίδι  παρουσιάζει στοιχεία και καταστάσεις, που είναι βασισμένα στην πραγματικότητα, που βιώνουν οι άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο, χωρίς να αποτελούν όμως πιστή ή πλήρη απεικόνιση αυτής και αποσκοπούν στο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, αναφορικά με τα προβλήματα του αναπτυσσόμενου κόσμου και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Σε καμία περίπτωση δε δύνανται οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στο Παιχνίδι να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή  για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων

8.Περιορισμός Ευθύνης:

Ο Διοργανωτής δε φέρει ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημίας, που τυχόν θα υποστεί ο Χρήστης από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, όπως επίσης δε φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνδεδεμένο site  ή  serversμέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.Όπως προαναφέρθηκε, ο Διοργανωτής  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Τέλος, ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν σχολίων ,που μπορεί να κάνουν οι Χρήστες.Υπεύθυνος για κάθε σχόλιο είναι μόνο το άτομο, που φέρεται ως συγγραφέας αυτού.Οι Χρήστες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή παράνομο υλικό σε τυχόν σχόλιά τους.Ο Διοργανωτής διατηρεί  το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες και δε.θα ευθύνεται στην περίπτωση, που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, που  τυχόν θα συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.

9.Προσωπικά Δεδομένα/Πληροφορίες/Παράπονα:

Ο Διοργανωτής   ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Παιχνίδι, που θα συλλέξουν από τους ίδιους.

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων του Παιχνιδιού, θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά  δεδομένα  των Χρηστών, χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του Παιχνιδιού, όπως και για ενημέρωση των Χρηστών για τους σκοπούς της AAHκαι  δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση των Χρηστών.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών, που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), όπως επίσης και για τυχόν  άλλες πληροφορίες ή παράπονα αναφορικά με το εν λόγω Παιχνίδι,   μπορείτε να επικοινωνείτε  στο τηλέφωνο: 210- 9212321,  από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10:00 π.μ.  έως τις 17:00 π.μ.

10.Τροποποίηση Όρων:    

Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της  τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.    

11.Δωσιδικία/Ελληνικό Δίκαιο:

 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Παιχνίδι, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται  στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12.Αποδοχή Όρων:

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι  συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αυτού.